Informació general

La web de la Fundació Hortensia Herrero https://www.fundacionhortensiaherrero.org té l’objectiu de facilitar que els usuaris coneguen les activitats que du a terme la Fundació per a recuperar, compartir i desenvolupar el patrimoni artístic, que d’esta manera dona suport a disciplines que impulsen la sensibilitat per la cultura, el coneixement i la formació.

Esta pàgina web és propietat d’HORTENSIA HERRERO, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb domicili al carrer Arquitecte Mora, núm. 3 de València, inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de Fundacions núm. 557-V i amb codi d’identificació fiscal G-98 397 466 (d’ara en avant, la Fundació o la Fundació Hortensia Herrero).

Dades de contacte

Carrer Arquitecte Mora, núm. 3-14 46010 València (Espanya)

Tel. + 34 963 888 261

info@fundacionhortensiaherrero.org

Condicions generals d’ús

La Fundació Hortensia Herrero es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la seua configuració i presentació.

Quan accedix a este web l’usuari accepta que la Fundació Hortensia Herrero no serà responsable de cap conseqüència, mal o perjudici que es deriven d’este accés o ús de la informació del web o per l’accés a altres matèries en internet a través de les connexions amb este web.

Política d’enllaços

La Fundació Hortensia Herrero no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a la qual es puga accedir per mitjà dels enllaços.

La Fundació Hortensia Herrero declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys als usuaris del seu lloc web que es puguen derivar de la navegació per la seua pàgina web. En conseqüència, la Fundació Hortensia Herrero no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que puga patir l’usuari per la navegació per internet.

Protecció de dades (Política de privacitat)

La Fundació, en compliment del que es disposa en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i com a responsable del lloc web, informa a tots els usuaris que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals, que estes dades seran objecte del tractament que s’haja registrat entre les activitats de tractament de la Fundació Hortensia Herrero, d’acord amb el que es preveu en l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (d’ara en avant, RGPD).

La present Política de privacitat regula els tractaments de dades personals dins de la pàgina web, de la qual és responsable Hortensia Herrero, Fundació de la Comunitat Valenciana.

Responsable del tractament de dades personals

Denominació: Hortensia Herrero, Fundació de la Comunitat Valenciana.

Adreça: Carrer Arquitecte Mora, núm. 3 València 46010

NIF: G-98397466

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 557-V.

Adreça electrònica de contacte: info@fundacionhortensiaherrero.org

Finalitat dels tractaments:

La Fundació tractarà les dades dels usuaris de la pàgina web o de la resta de les seues activitats per a:

  1. Sol·licitud d’informació

Gestionar les sol·licituds d’informació fetes a la Fundació (informació sobre projectes, assessorament sobre estos projectes, consultes, etc.).

  1. Contactes

Invitació a esdeveniments de la Fundació (inauguracions, gales, conferències, rodes de premsa, xarrades, etc.)

  1. Altres

S’utilitzaran per a complir les obligacions legals.

Terminis i/o criteris de conservació de les dades

El termini de conservació per part de la Fundació de les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats per a les quals van ser recollides o, si és el cas, en el termini establit per llei.

Categories de les dades tractades

La Fundació recull totes les dades directament de l’interessat; depenent del lloc de la pàgina web, tracta les categories següents:

– Dades identificatives: nom, cognoms, DNI/NIE, passaport, adreça electrònica, adreça postal, telèfon.

– Metadades de comunicacions electròniques.

– Dades de trànsit de la pàgina web.

La pàgina web, per mitjà dels diferents formularis, indicarà aquelles dades que són obligatòries o voluntàries proporcionar per a la prestació del servei. En cas que siguen obligatòries, la negativa a subministrar-les impossibilitarà a la Fundació la prestació dels serveis sol·licitats. En cas que no s’indique res sobre la voluntarietat o l’obligatorietat de proporcionar les dades, seran obligatòries.

L’usuari es compromet a proporcionar dades verídiques i a comunicar els canvis. A més, en cas que proporcione dades de tercers, manifesta tindre el seu consentiment, així com a informar-los del que es recull ací. L’usuari eximix la Fundació de qualsevol responsabilitat referent a això.

Si l’usuari és menor d’edat, ha de tindre el consentiment previ dels seus pares o tutors abans d’incloure les seues dades personals en els diferents formularis.

Legitimació

La Fundació està legitimada per al tractament de les dades en funció dels punts següents:

– La gestió de sol·licituds d’informació es legitima en l’interés legítim de solucionar les consultes i/o sol·licituds dels interessats.

– La comunicació de les activitats, la invitació a esdeveniments, gales, etc. a interessats amb els quals ja ha mantingut una relació prèvia, la Fundació està legitimada per l’interés legítim d’acord amb la normativa vigent (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic).

La gestió d’enviament de comunicacions electròniques relacionades amb l’activitat de la Fundació (newsletters, butlletins, notícies, promocions…) a interessats amb els quals no haja tingut una relació prèvia, es legitima en el consentiment de l’interessat.

– Independentment d’això, la Fundació podrà utilitzar la informació de la qual disposa per al compliment de les seues obligacions legals.

De la mateixa manera, s’informa que els consentiments obtinguts dels usuaris per a les diferents finalitats són independents, els uns dels altres, i que l’usuari pot revocar-los de manera individualitzada, sense que això afecte la resta.

Destinataris

Cessions

La Fundació farà les comunicacions següents:

– A les entitats financeres per al cobrament dels cursos i serveis que presta.

– Empreses de mailing i hosting.

– Administracions públiques i forces i cossos de seguretat de l’Estat, en virtut de les obligacions legals que siguen aplicables.

Addicionalment es faran les comunicacions necessàries a proveïdors que presten els serveis necessaris per al funcionament de la Fundació (encarregats de tractament), entitats col·laboradores, tot això per a possibilitar el compliment dels compromisos.

Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de les dades dels interessats.

Drets dels interessats

L’usuari, com a interessat, té dret a:

– Conéixer si des de la Fundació s’estan tractant les seues dades personals.

– Accedir a les seues dades personals.

– Rectificar les seues dades personals, sempre que siguen inexactes o estiguen incompletes.

– Suprimir les seues dades personals, quan s’entenga que el motiu pel qual es disposaven ha desaparegut, quan s’haja revocat el consentiment, etc.

– Oposar-se al tractament de les dades, sempre que concórreguen determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular. La Fundació deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Sol·licitar la portabilitat de les dades.

– Retirar els consentiments prestats a la Fundació.

A més de tot el que s’ha expressat anteriorment, els interessats poden reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan considere que la Fundació ha vulnerat els seus drets o no ha satisfet el seu exercici de drets en matèria de protecció de dades. Pot trobar les dades de contacte de la Fundació en la seua pàgina web: www.agpd.es

Els usuaris podran exercir els seus drets davant de la Fundació en qualsevol moment i de manera gratuïta; per a la qual cosa hauran d’enviar-nos una comunicació escrita, en la qual concreten el dret que exercix, juntament amb un document acreditatiu de la seua identitat (DNI/NIE o passaport), a qualsevol de les següents:

– Per correu postal a la Fundació (RGPD: exercici de drets) C/ Arquitecte Mora, núm. 3 València CP 46003.

– Per correu electrònic, info@fundacionhortensiaherrero.org amb assumpte “RGPD: Exercici de drets”.

Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’esta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font pertanyen a la Fundació Hortensia Herrero, i ens correspondrà l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’estos. Per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de la Fundació Hortensia Herrero. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en este lloc web estan protegits per llei. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en este camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.